List z Ministerstwa w sprawie wycinki Puszczy Białowieskiej

Dostałem odpowiedź na mój list protestacyjny do Ministerstwa Środowiska w sprawie wycinki Puszczy Białowieskiej. No niby piszą, że wstrzymują wyręby, ale przecież nie wynika z tego, że zaprzestaną całkowicie wycinek pielęgnacyjnych i innych. A przecież, jak naturalna puszcza, to puszcza. Drzewo umiera i samo się wywraca, a nie wyjeżdża z lasu na przyczepie. Tyle złego zrobiliśmy przyrodzie, ratujmy co pozostało choć w kilku maleńkich rezerwatach.

Dęby  Królewskie, Puszcza Białowieska

Kliknij link Ratuj Puszczę Białowieską, zaprotestuj przeciwko wycinaniu drzew w okresie lęgowym ptaków. Wyślij mail do Ministra Środowiska i dyrektora Lasów Państwowych.

Szanowni Państwo,

W okresie lęgowym ptaków, nie prowadzi się pozyskania drewna w użytkach rębnych w nadleśnictwach w Puszczy Białowieskiej. Wstrzymano również tego rodzaju zabiegi na powierzchniach, w których stwierdzono występowanie dzięcioła białogrzbietego, dzięcioła trójpalczastego oraz chrząszczy saproksylicznych objętych siecią Natura 2000, a także w drzewostanach ponad stuletnich. Jedyne odstępstwo od tej reguły możliwe jest w przypadku zagrożenia życia ludzkiego.

Dodatkowo z pozyskania drewna, w okresie lęgowym, zostały wyłączone powierzchnie z wilgotnymi i bagiennymi siedliskami takimi jak: bory, bory mieszane, olsy oraz drzewostany wzdłuż cieków wodnych. Na pozostałych siedliskach zakres zabiegów pielęgnacyjno-hodowlanych w okresie lęgowym ptaków jest ograniczony do niezbędnego minimum.

We wszystkich zabiegach pielęgnacyjno-hodowlanych nie wycina się drzew dziuplastych i posuszu stojącego, nie usuwa się pojedynczych wywrotów i złomów ani martwych drzew leżących. Na wszystkich powierzchniach, przed przystąpieniem do zabiegów pielęgnacyjno – hodowlanych, wykonywane są oceny wpływu zabiegu na środowisko leśne.

Leśnicy w szczególny sposób chronią lasy Puszczy Białowieskiej. Spowodowane jest to jej wyjątkowymi i niepowtarzalnymi walorami przyrodniczymi. Składa się na nie wiele czynników, między innymi położenie geograficzne, obszar, stan zachowania lasów, niższy niż w innych częściach Polski i Europy stopień eksploatacji drzewostanów.

Lasy Państwowe od lat dopłacają po kilka milionów złotych rocznie, aby zagwarantować trwałość ochrony przyrody i funkcjonowanie nadleśnictw Puszczy Białowieskiej. W bieżącym roku planowana dopłata Lasów Państwowych dla nadleśnictw Puszczy Białowieskiej wyniesie około 6 mln. zł.

W 2009 roku nadleśnictwa puszczańskie rozpoczęły przygotowania do tworzenia projektu planu urządzenia lasu na lata 2012 — 2022. Ma to być plan zintegrowany z planem ochrony obszaru Natura 2000. Będzie to pierwsza tego typu próba, połączenia potrzeb gospodarki leśnej z ochroną siedlisk i gatunków w ramach Natury 2000, dodatkowo na tak skomplikowanym obszarze, jakim jest Puszcza Białowieska.

Z poważaniem,

——————————————————————————–

Biuro Ministra
Sekretariat Biura Ministra

Biuro Ministra
Ministerstwo Środowiska

ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa
tel. (+48 22) 57 92 353, fax: (+48 22) 57 92 752

——————————————————————————–

Ta wiadomość została sprawdzona przez system antywirusowy i antyspamowy Ministerstwa Środowiska.

Comments are closed.